Fyysikkoalumni

Säännöt ja tietosuoja

Fyysikkoalumni ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Fyysikkoalumni, Fysikeralumni, myöhemmin näissä säännöissä yhdistys. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Physics Alumni of Aalto University. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun, jatkossa TKK, teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta sekä teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta (mukaan lukien niiden edeltäjät ja seuraajat) valmistuneita henkilöitä, ajaa heidän yleisiä ja yhtäläisiä ammatillisia etujaan sekä innostaa heitä seuraamaan ammatillisia ja yleisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä edistää yleisesti teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkimusta ja kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, huvitilaisuuksia ja talkoita, myydä kannatustuotteita jäsenistölleen sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi se kerää jäsenmaksuja.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään Aalto-yliopiston tai TKK:n teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta sekä teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta (sekä niiden edeltäjistä ja seuraajista) valmistuneita henkilöitä. Jäsenet hyväksyy sille osoitetusta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Perustellusta syystä yhdistyksen kokous voi hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi myös muita henkilöitä vähintään 3/4 enemmistöllä. Kyseiset henkilöt voidaan hyväksyä hallitukselle osoitetusta hakemuksesta. Henkilöiden tulee olla hallituksen kokoukselle esittämiä ja erikseen mainittuina kokouskutsussa.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei täytä varsinaisen jäsenyyden ehtoja. Ulkojäsenet hyväksyy sille osoitetusta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinainen jäsen tai ulkojäsen voi hakeutua ainaisjäseneksi suorittamalla vuosikokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun. Hallitus vahvistaa ainaisjäsenyyden.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka aktiivisesti edesauttaa tai tukee yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhteisöjäsenyyden myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ainaisjäseneksi hyväksytty yhdistyksen jäsen on vapaa tulevien vuosien jäsenmaksusta. Muilta osin ainaisjäsenen eroaminen ja erottaminen käsitellään kuten jäsenen eroaminen ja erottaminen yleensä. Jos ainaisjäsen eroaa tai erotetaan, ainaisjäsenmaksua ei palauteta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja ulkojäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Vuosikokous päättää myös ainaisjäsenyyteen oikeuttavan ainaisjäsenmaksun suuruuden sekä yhteisöjäsenmaksun, joka peritään vuosittain yhteisöjäseniltä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet puheenjohtaja mukaan lukien tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Fyysikkokillalla on oikeus ehdottaa hallitukseen jäseniä.

Hallitus valitsee jäsenistään yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Lisäksi nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja yhteisöjäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ulkojäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Fyysikkokillalla on oikeus nimittää yksi (1) edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksitoista (12) vuorokautta ennen kokousta

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten liittymis- ja jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun sekä yhteisöjäsenmaksun suuruus
 8. vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kokouksen ja Fyysikkokillan ehdotusten pohjalta
 10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa tai varatilintarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat kokonaisuudessaan seuraavan mukaisessa järjestyksessä:

 1. Luovutetaan Fyysikkokillalle, jos se on olemassa
 2. Luovutetaan Aalto-yliopiston stipendirahastolle, ehdolla, että
  * se on olemassa ja
  * varat käytetään mikäli mahdollista Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelman opiskelijoiden stipendeihin
 3. muuhun yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen liittyvään toimintaan jälkimmäisen yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa 8.4.2013 ja 17.8.2013.

Fyysikkoalumni ry:n tietosuoja käytännöt

Lisätään pian!